Privatlivspolitik

1. Formål og beskyttelse

I denne privatlivspolitik henviser ”Beauty Match”, ”vi”, ”os” og ”vores” til Beauty Match ApS.

Hos Beauty Match tager vi beskyttelsen af vores brugeres privatliv, oplysninger og data alvorligt.

Vi behandler persondata og har derfor udarbejdet denne privatlivs- og fortrolighedspolitik, der beskriver over for dig som bruger af Beauty Match, hvordan vi behandler og beskytter dine personlige oplysninger og data.

 

2. Indsamling af oplysninger

Når du oprettes som bruger hos Beauty Match, indhenter vi og afgiver du en række personlige oplysninger og data. Vi kan også indhente oplysninger og data fra offentlige registre og andre offentligt tilgængelige registre og kilder.

Disse persondata benyttes både til at etablere dit brugerforhold hos os, til at gennemføre din brug af  hjemmesiden og til relevante markedsføringsformål, eksempelvis nyheder, anbefalinger, tilbud mv.

Vi oplyser dig altid om, hvilke personlige oplysninger og data vi behandler om dig og til hvilket formål. Du modtager oplysning herom på tidspunktet for indsamling af dine persondata.

Al data indsamles, opbevares og behandles fortroligt i henhold til gældende lovgivning og regler på området.

Vi beskytter dine persondata og har interne regler om informationssikkerhed med instrukser og foranstaltninger, der løbende sikrer, at dine persondata ikke bliver tilintetgjort, ikke går tabt, ikke bliver ændret, ikke uautoriseret bliver offentliggjort, og at andre ikke får uberettiget eller uvedkommende adgang eller kendskab til dine persondata.

 

3. Behandling af oplysninger

Vi anvender dine personlige oplysninger og data for at kunne etablere og opretholde dit brugerforhold hos os, for løbende at kunne levere funktionerne og ydelserne på hjemmesiden og for hele tiden at gøre vores service bedre samt sikre kvaliteten i vores tjenester og løsninger mv.

De data, vi anvender, omfatter: almindelige persondata, e-mail adresser, telefonnumre, identifikations- og legitimationsdata, biometriske data, trafikdata mv., lokationsdata fra internettet. Behandlingen af dine personoplysninger gennemføres med de formål, der er beskrevet nedenfor:

  • Oplysning af dine persondata indsamles og opbevares med henblik på at registrere og identificere dig som bruger og for at kunne levere Beauty Matchs tjenester til dig. Beauty Match indhenter endvidere de nævnte personoplysninger for at kunne kontakte dig, hvis det bliver nødvendigt at verificere dine oplysninger, svare på dine spørgsmål og levere supportservice til dig. Endelig indsamles disse data for indgåelsen og opfyldelse af vores forpligtelser i henhold til vores brugeraftale med dig.
  • Oplysning af dine persondata indsamles og opbevares endvidere for at overholde gældende lov og efterkomme krav fra offentlige myndigheder.
  • Oplysninger som e-mail adresse og telefonnummer indsamles og opbevares for at kunne skræddersy og tilpasse vores tilbud og budskaber til dig. Markedsføringsmateriale vil dog kun forekomme, hvis vi har modtaget dit samtykke til en sådan behandling.

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de oplysninger og data, som er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data det er nødvendigt at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.

Vi kontrollerer, at de persondata, vi behandler om dig, ikke er urigtige eller vildledende. Vi sørger også for at opdatere dine persondata løbende. Da vores ydelser er afhængige af, at dine data er korrekte og opdaterede, skal du oplyse os om relevante ændringer i dine data.

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data.

Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata til de formål, som er beskrevet ovenfor, medmindre vi har et lovligt grundlag for at indhente dem. Vi oplyser dig om et sådant grundlag og om vores legitime interesse i at behandle dine persondata.

Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os, via vores Support.

Ønsker du at tilbagetrække din data, vil dette også foregå via kontakt til vores Support. Det vil herigennem være muligt at tilbagetrække al data, som vi tidligere har indsamlet, vedrørende dig.

 

4. Videregivelse af oplysninger

Beauty Match videregiver ikke dine personlige oplysninger og data, uden at du har givet dit særskilte samtykke hertil, eller medmindre vi er forpligtet hertil ifølge gældende regler, eksempelvis i forhold til offentlige myndigheder.

Med henblik på at etablere og opretholde dit brugerforhold hos os, samt løbende for at kunne tilbyde dig vores tjenester og løsninger, deles dine personlige oplysninger og data koncerninternt.

Hvis vi videregiver dine persondata til samarbejdspartnere i øvrigt, eksempelvis til brug for markedsføring og kommunikation, indhenter vi ligeledes dit udtrykkelige samtykke, og oplyser dig om, til hvilket formål dine oplysninger og data vil blive anvendt.

Vi kan også videregive dine personoplysninger til tredjeparter, hvis vi har grund til at tro, at offentliggørelse af sådanne personoplysninger er nødvendig for at overholde gældende juridiske forpligtelser, herunder stævninger, retskendelser, statslige anmodninger eller ransagskendelser, eller på anden måde påkrævet af lovgivning. Det kan også være i forbindelse med beskyttelse af vores rettigheder eller ejendom, eller vores kunders eller medarbejderes sikkerhed. Det kan også være for at beskytte mod svigagtig, skadelig eller misbrug af vores produkt. Det kunne også være i tilfælde af, at der skulle opstå juridiske sager, procedurer eller anklager, hvor det er nødvendigt at fremme eller forsvare mod eventuelle klager.

Endelig kan vi videregive dine personlige oplysninger i tilfælde af fusion og eller sammenlægning, forudsat at den potentielle samarbejdspartner indvilliger i at respektere og behandle dine personoplysninger i overensstemmelse med denne Privatlivspolitik. Ved sådanne tilfælde vil vi altid oplyse dig herom.

 

5. Opbevaring af personlige oplysninger

Vi opbevarer kun dine personlige oplysninger, så længe vi finder det nødvendigt for at opfylde vores formål, som vi har beskrevet i de forudgående afsnit. Derefter vil vi slette eller i nogle tilfælde anonymisere dine personoplysninger. Vi kontrollerer regelmæssigt, om vi har gemte personoplysninger, som skal slettes. Eftersom vi behandler dine personoplysninger til forskellige formål, vil den faktiske periode, hvor personoplysningerne gemmes, dog variere.

Beauty Match opbevarer dine persondata, indtil du sletter din bruger hos Beauty Match. Beauty Match kan dog gemme data i længere tid, hvis det er nødvendigt for at overholde lovmæssige krav eller for at varetage Beauty Matchs retlige interesser.

I visse tilfælde vil Beauty Match i stedet for at slette dine persondata anonymisere disse, således at oplysningerne ingenlunde kan føres tilbage til dig.

7. Anvendelse af cookies

Beauty Match anvender cookies til indsamling af oplysninger, . Vi anvender cookies, når du bruger vores hjemmeside.

Før vi placerer cookies på din computer, din mobiltelefon, din tablet og eller øvrige mobile enheder, beder vi om dit samtykke. Nødvendige cookies til sikring af funktionalitet og indstillinger kan dog anvendes uden dit samtykke. Disse har til formål at forbedre din brugeroplevelse.

For nærmere oplysning om vores anvendelse af cookies, herunder om formålet med at indsamle data via cookies og om tilbagekaldelse af dit samtykke, henviser vi til vores særskilte cookie-politik.

 

8. Indsigt i oplysninger

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, til hvilket formål, hvor de kommer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem der modtager data om dig, i det omfang vi på baggrund af dit samtykke videregiver data.

Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om adgang til de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Hvis du mener, at de persondata, vi behandler, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder eksempelvis, hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede eller du afgav dem til, kan du bede om at få dem slettet.

Hvis du anmoder os om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne herfor er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

 

9. Kontaktoplysninger og klage

Beauty Match har udpeget en Data Protection Officer, der er ansvarlig for persondata. Du kan kontakte vedkommende, hvis du har spørgsmål til, hvordan vi opbevarer, anvender og beskytter dine persondata. Du kan kontakte vores dataansvarlige på info@beautymatch.dk

Beauty Match, som virksomhed, stiller sig også til ansvar for at sikre, at dine persondata behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning og regler samt Datatilsynets gældende retningslinjer på området.

 

Vores kontaktoplysninger:

Beauty Match ApS

Hasle Ringvej 25

8210 Aarhus V

Telefon: +45 61 51 00 21

Mail: info@beautymatch.dk

Hjemmeside: www.beautymatch.dk

 

eller:

 

Datatilsynet

Borgergade 28, 5.

1300 København K

dt@datatilsynet.dk

 

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata, eksempelvis hvis du mener, at dine persondata blive behandlet i strid med lovgivningen. Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål.

Du kan bruge vores ovennævnte kontaktoplysninger til at sende os en klage med din indsigelser. Hvis din indsigelse er berettiget, vil vi ophøre med behandlingen af dine persondata.

 

10. Ændringer og version

Vi kan til enhver tid ændre denne privatlivs- og fortrolighedspolitik med henblik på at overholde gældende lovgivning og regler på området samt vores praksis for indsamling, opbevaring og behandling af data.

Dette er version 1.4 af vores privatlivspolitik, som erstatter tidligere versioner og er gældende fra 25. Maj 2018.